Yhdistyksen säännöt

Voimassaolevat säännöt: 20.10.2021 08:45:20

1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on Hacklab Lahti ry ja sen kotipaikka on Lahti.

2. TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU

Yhdistyksen tarkoituksena on:

– tarjota jäsenilleen mahdollisuus harrastaa erilaisia kädentaitoja
vaativia asioita
– tarjota kaikille mahdollisuutta tutustua tieteellisiin, teknisiin
ja taiteellisiin harrastuksiin
– edistää yhteisöllisyyttä
– edistää tietotaidon välitystä harrastajilta toisille
– kehittää ja ylläpitää verkostoja paikallisten yritysten,
yhteisöjen ja harrastajien välillä

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

– ylläpitää toimitiloja, joissa jäsenet voivat kokoontua ja
harrastaa
– hankkii harrastajien käyttöön koneita, laitteita ja harrastuksissa
tarvittavia materiaaleja
– järjestää kursseja, keskustelutilaisuuksia, konferensseja, retkiä,
esitelmätilaisuuksia ja juhlia

Toimintansa tukemiseksi yhdistys harjoittaa voittoa tavoittelematta
julkaisutoimintaa sekä sellaista taloudellista toimintaa, joka
muutoin välittömästi liittyy sen tarkoituksen toteuttamiseen.

Yhdistys on oikeutettu ottamaan vastaan testamentteja ja
lahjoituksia sekä omistamaan kiinteää ja irtainta omaisuutta.

3. JÄSENET

Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka
hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen. Kannattavaksi jäseneksi voidaan
hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa
tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Varsinaiset jäsenet ja
kannattavat jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen
esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on
huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.
Kunniapuheenjohtajaksi voidaan kutsua vain yhdistyksen
puheenjohtajana aiemmin toiminut henkilö. Kunniapuheenjohtajana voi
olla vain yksi henkilö kerrallaan. Kunniajäsenten määrä ei saa
kerrallaan olla kuin korkeintaan puolet (1/2) hallituksen
vahvuudesta.

Jäsenen, joka on laiminlyönyt velvollisuutensa yhdistystä kohtaan,
tai jonka katsotaan toimineen yhdistyksen tarkoitusperiä vastaan,
tai joka on toiminut kunnianvastaisesti, voi hallitus päätöksellään
yhdistyslain mukaisesti erottaa yhdistyksestä.

Yhdistys voi katsoa jäsenen eronneeksi yhdistyksestä, jos tämä on
jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta toimikauden loppuun mennessä.

4. LIITTYMIS- JA JÄSENMAKSU

Varsinaisilta jäseniltä ja kannattavilta jäseniltä perittävän
liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen
kummallekin jäsenryhmälle päättää syyskokous. Kunniapuheenjohtaja ja
kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja.

5. HALLITUS

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa
valitut puheenjohtaja ja 2-8 muuta varsinaista jäsentä sekä 0-8
varajäsentä. Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi. Hallitus
valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan
tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat
toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan
varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta
tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus
on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä,
puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä.
Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten
mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin
arpa.

6. YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja,
sihteeri tai rahastonhoitaja, heistä kaksi yhdessä tai joku heistä
yhdessä jonkun hallituksen määräämän toimihenkilön kanssa.

7. TILIKAUSI

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

8. YHDISTYKSEN KOKOUKSET

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Kevätkokous
pidetään helmi-toukokuussa ja syyskokous elo-marraskuussa
hallituksen määräämänä päivänä.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää
tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään
kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä
hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti
vaatii.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä,
kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi ääni. Kannattavalla
jäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Yhdistyksen
kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty,
se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä.
Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni,
vaaleissa kuitenkin arpa.

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai
yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka
tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen
aikana tai ennen kokousta.

9. YHDISTYKSEN KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään 14
vuorokautta ennen kokousta. Kutsu voidaan toimittaa jäsenille
postitetuilla kirjeillä tai sähköpostitse tai muiden
tietoliikenneyhteyksien tai teknisten apuvälineiden avulla.

10. VARSINAISET KOKOUKSET

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi
pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. esitetään edellisen kalenterivuoden tilinpäätös, vuosikertomus ja
toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden
myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi
pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. vahvistetaan seuraavan kalenterivuoden toimintasuunnitelma, tulo-
ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet
6. valitaan seuraavan kalenterivuoden hallituksen puheenjohtaja ja
muut jäsenet
7. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja
varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja
varatilintarkastajaa
8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen
kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä
kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan
sisällyttää kokouskutsuun.

11. SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on
tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4)
enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava
sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen
purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen
edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.
Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan
tarkoitukseen.